Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2015

Οταν η διάδοση στα μεσαία κάνει... θαύματα - Λήψη ελληνικού σταθμού στην Ιαπωνία

Συχνά η διάδοση στα μεσαία κύματα, κατά τις βραδινές ώρες, κάνει εφικτή τη λήψη ραδιοφωνικών σταθμών σε τεράστιες αποστάσεις,
Εν προκειμένω, ακροατής από την Ιαπωνία κατέγραψε τη λήψη ερασιτεχνικού (πειρατικού) σταθμού από την Ελλάδα στις 4 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 18.26 UTC, δηλαδή 20.26 ώρα Ελλάδας, στη συχνότητα των 1.670 Khz και ανέβασε το σχετικό βίντεο στο Youtube.Κυριακή, 11 Ιανουαρίου 2015

Δέκτης

Ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τους πομπούς, τη μετάδοση ραδιοφωνικού σήματος στα AM και τα FM και τους δέκτες περιλαμβάνονται στο βιβλίο "Ηλεκτρολογία" του Οργανισμού Εκδόσεων Σχολικών Βιβλίων για την τάξη Γ' Γενικού Λυκείου Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C123/487/3182,12829/). Από το ίδιο βιβλίο σε άλλη ανάρτηση έχουμε παραθέσει απόσπασμα για τη διάδοση των ραδιοφωνικών κυμάτων, τους πομπούς και τα ραδιοφωνικά κύματα. Τώρα, αναδημοσιεύουμε τα αποσπάσματα που αφορούν τον δέκτη (http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C123/487/3182,12887/):

5-3. Δέκτης

Δέκτης καλείται το τμήμα του τηλεπικοινωνιακού συστήματος το οποίο επιλέγει, ένα από το πλήθος των ΗΜΚ που διαδίδονται στην ατμόσφαιρα, το επεξεργάζεται και αποδίδει στην έξοδο του την πληροφορία την οποία μεταφέρει. Το γενικό διάγραμμα του δέκτη φαίνεται στο σχήμα 5.13:


Σχήμα 5.13. Δομικό διάγραμμα υπερετερόδυνου δέκτη.

Τα κύρια χαρακτηριστικά του δέκτη από τα οποία κρίνεται η ποιότητά του είναι:

-Ευαισθησία (sensitivity): Λέγεται η ελάχιστη τάση που χρειάζεται στην είσοδο του δέκτη, για να λειτουργήσει ικανοποιητικά. Δείχνει πόσο ασθενή σήματα μπορεί να πιάσει ο δέκτης.

-Επιλεκτικότητα (selectivity): Λέγεται η ικανότητα του δέκτη να επιλέγει την επιθυμητή περιοχή συχνοτήτων από όλες τις συχνότητες του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος οι οποίες φθάνουν στην κεραία του.

-Πιστότητα (fidelity, reliability): Λέγεται η ικανότητα του δέκτη να αναπαράγει με ακρίβεια και χωρίς παραμορφώσεις όλες τις συχνότητες της πληροφορίας την οποία μεταφέρει το σήμα που έχει επιλέξει.

5-3.1. Κεραία λήψης

Η κεραία του δέκτη είναι ένας αγωγός ή ένα σύνολο αγωγών στον οποίο το ΗΜΚ παράγει ένα ηλεκτρικό ρεύμα πολύ μικρής έντασης. Η μορφή και οι διαστάσεις της καθορίζονται από την περιοχή των συχνοτήτων. Ο απλός ραδιοφωνικός δέκτης AM-FM χρησιμοποιεί ως κεραία μεταλλικό αγωγό.

Πολύ γνωστές κεραίες είναι η κεραία λ2 του Hertz και η κεραία λ4 του Marconi, (λ είναι το μήκος κύματος).Σχήμα 5.14. Κεραία τύπου Yagi.

Ο δέκτης τηλεόρασης χρησιμοποιεί την κεραία τύπου Yagi, που φαίνεται στο σχήμα 5.14, και διάφορες παραλλαγές της, μια για τα κανάλια της περιοχής VHF και μία για τα κανάλια της UHF.

Οι δορυφορικοί δέκτες χρησιμοποιούν κεραίες τύπου κατόπτρου ή «πιάτου» (σχήμα 5.15). Οι κεραίες αυτές συλλέγουν ένα μέρος του δορυφορικού σήματος το οποίο ανακλάται στα τοιχώματά τους και συγκεντρώνεται στην εστία όπου υπάρχει το δίπολο στο οποίο παράγεται το ηλεκτρικό ρεύμα.

Το ηλεκτρικό ρεύμα που παράγεται στην κεραία λήψης εξαρτάται από την ένταση του κύματος αλλά και από τη γωνία που σχηματίζει ο αγωγός της κεραίας και η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου του κύματος. Για την καλύτερη δυνατή λήψη ο αγωγός πρέπει να βρίσκεται στο επίπεδο πόλωσης του κύματος και να είναι παράλληλος στην ένταση του ηλεκτρικού πεδίου.
Σχήμα 5.15. Δορυφορική κεραία.

5-3.2. Ενισχυτής Υ.Σ.

Το σήμα που φτάνει στην είσοδο του δέκτη από την κεραία είναι πολύ ασθενές (της τάξης τον μV). Επιπλέον, μεταφέρει και ανεπιθύμητα σήματα τα γνωστά παράσιτα.

Ο ενισχυτής Υ.Σ, ενισχύει το σήμα και έτσι βελτιώνει το λόγο του σήματος προς το θόρυβο (SN, Signal to Noise). Διαφορετικά ο ηλεκτρικός θόρυβος που παράγεται σε όλα τα κυκλώματα θα πνίξει το σήμα.

Ακόμη ο ενισχυτής Υ.Σ. κάνει προεπιλογή του σταθμού (καναλιού).

5-3.3. Επιλογή συχνότητας
Σχήμα 5.16. Παράλληλο κύκλωμα RLC και καμπύλη απόκρισης του.

Για την επιλογή των συχνοτήτων ενός καναλιού και τον αποκλεισμό των γειτονικών, χρησιμοποιήθηκε αρχικά ένα κύκλωμα παράλληλου συντονισμού RLC (R η ωμική αντίσταση του πηνίου).

Είναι γνωστό ότι το κύκλωμα του σχήματος 5.16 έχει την καμπύλη απόκρισης που φαίνεται δίπλα. Η καμπύλη δείχνει ότι υπάρχει μία συχνότητα f0 που καλείται ιδιοσυχνότητα συντονισμού και δίνεται από τον προσεγγιστικό τύπο (για R → 0):

f0 = 1 2π√LC

(5.9)

Σ' αυτήν η απόκριση του κυκλώματος είναι μέγιστη και όσο απομακρύνεται η συχνότητα από την f0 η απόκριση ελαττώνεται.

Ο δέκτης συντονίζεται, ώστε η φέρουσα συχνότητα του καναλιού να συμπίπτει με την ιδιοσυχνότητα του κυκλώματος συντονισμού. Οι πλευρικές συχνότητες του καναλιού θα περάσουν με μικρότερη απόκριση. Οι συχνότητες όμως των γειτονικών καναλιών θα εξασθενήσουν πολύ περισσότερο. Η ιδανική βέβαια καμπύλη απόκρισης θα είχε σχήμα Π, όπως φαίνεται στο σχήμα 5.17 . Η καμπύλη αυτή προσεγγίζεται με σύζευξη δύο κυκλωμάτων παράλληλου συντονισμού.
Σχήμα 5.17. Σύζευξη της κεραίας με το κύκλωμα συντονισμού. Ιδανική καμπύλη απόκρισης και πραγματική ενός κυκλώματος.

Η ικανότητα επιλογής του κυκλώματος παράλληλου συντονισμού εξαρτάται από τοσυντελεστή ποιότητάς του:

Q = ω0LR = 2πf0LR ,

(5.10)

όπου R η ωμική αντίσταση του πηνίου.

Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από τη σχέση:

Q = f0Δf → Δf = f0Q ,

(5.11)

όπου Δf = f2 - f1.

Όσο μεγαλύτερος είναι ο συντελεστής Q τόσο μικρότερο είναι το εύρος ζώνης, δηλαδή οι πλευρές της καμπύλης συντονισμού πέφτουν απότομα και αποκλείουν τη διέλευση συχνοτήτων από τα γειτονικά κανάλια.

Συντονισμός του δέκτη

Ο συντονισμός του δέκτη επιτυγχάνεται μεταβάλλοντας τη χωρητικότητα C του μεταβλητού πυκνωτή, οπότε μεταβάλλεται και η ιδιοσυχνότητα:

f0 = 1 2π√LC

(5.12)

Καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται με τη χρήση διόδου μεταβλητής χωρητικότητας varactor, η οποία συνδέεται παράλληλα στον πυκνωτή του κυκλώματος συντονισμού. Η μεταβολή της χωρητικότητας γίνεται με την τάση ανάστροφης πόλωσης της διόδου. Η τάση πόλωσης πρέπει να είναι σταθεροποιημένη, για να μη μετατοπίζεται ο συντονισμός. Γι' αυτό παράγεται από ηλεκτρονικά κυκλώματα.

5-3.4. Αλλαγή συχνότητας ή ετεροδύνωση

Μετά την επιλογή του καναλιού πρέπει το σήμα να ενισχυθεί ακόμη, να απαλλαχτεί από τις συχνότητες των γειτονικών καναλιών οι οποίες υπάρχουν και να διαχωριστεί η πληροφορία (ΧΣ) από το φέρον (ΥΣ). Τα κυκλώματα του δέκτη θα πρέπει να εκτελούν τις παραπάνω εργασίες εξίσου καλά για όλες τις συχνότητες της περιοχής λειτουργίας πχ. MW, FM, VHF κλπ. Η μελέτη των κυκλωμάτων δείχνει ότι είναι αδύνατο να έχουν την ίδια ενίσχυση και επιλεκτικότητα για τόσο μεγάλες περιοχές συχνοτήτων.

Για να αντιμετωπιστεί η προηγούμενη αδυναμία επινοήθηκε η αλλαγή συχνότητας ή ετεροδύνωση, η οποία δίνει την ίδια συχνότητα (ενδιάμεση συχνότητα, Intermediate Frequency, IF) ανεξάρτητα από τη φέρουσα συχνότητα του λαμβανομένου καναλιού, για παράδειγμα:

Στα μεσαία ραδιοφωνικά κύματα (MW) είναι 455KHz.

Στα FM του ραδιοφώνου 10,7MHz.

Στην τηλεόραση η ενδιάμεση του ήχου είναι 33,4MHz, ενώ της εικόνας 38,9MHz.

Τα πλεονεκτήματα της αλλαγής συχνότητας είναι προφανή. Τα κυκλώματα του δέκτη λειτουργούν στην ίδια πάντα IF συχνότητα, και προσφέρουν μεγάλη ενίσχυση, επιλεκτικότητα και σταθερότητα λειτουργίας.

Η ετεροδύνωση επινοήθηκε στις αρχές του 1900 και σήμερα εφαρμόζεται σε όλους τους δέκτες, οι οποίοι γι' αυτό χαρακτηρίζονται υπερετερόδυνοι.

Παραγωγή της ενδιάμεσης (IF) συχνότητας

Η μίξη ή αλλαγή συχνότητας γίνεται από κάθε μη γραμμικό στοιχείο κυκλώματος, στοιχείο, δηλαδή, του οποίου η χαρακτηριστική καμπύλη I = f(V) δεν είναι ευθεία γραμμή. Τέτοια στοιχεία είναι η δίοδος το τρανζίστορ κλπ.Σχήμα 5.18. Παραγωγή της ενδιάμεσης συχνότητας.

Όταν σε κύκλωμα που περιέχει μη γραμμικό στοιχείο εφαρμοστούν το διαμορφωμένο σήμα συχνότητας fC και το σήμα ενός ταλαντωτή συχνότητα fπ, ο οποίος υπάρχει στο δέκτη και λέγεται τοπικός ταλαντωτής (Local oscilator) ή ετερόδυνο, γίνεται μίξη των δυο σημάτων. Η μίξη, εκτός από τα αρχικά σήματα, δίνει και σήματα με διαφορετικές συχνότητες, όπως 2fC, 2fΠ, fC + fΠ, fΠ - fC. Από τις συχνότητες αυτές με κατάλληλα κυκλώματα, που λέγονται φίλτρα, κρατάμε μόνον το σήμα fΠ - fC το οποίο ονομάζουμε και ενδιάμεση συχνότητα, γιατί βρίσκεται ανάμεσα στη ΧΣ και ΥΣ (σχήμα 5.18).

Επομένως:

fIF = fΠ - fC

(5.13)

Το σήμα συχνότητας fIF μεταφέρει την ίδια πληροφορία με το φέρον σήμα fC. Το σήμα αυτό οδηγείται σε μια σειρά ενισχυτών όπου κυρίως γίνεται η ενίσχυση και η επιλογή του λαμβανόμενου καναλιού.

Όταν στο δέκτη αλλάζει η συχνότητα fC του καναλιού, με τον ίδιο χειρισμό αλλάζει και η συχνότητα του τοπικού ταλαντωτή, ώστε η διαφορά τους να παραμένει σταθερή και ίση με την IF της περιοχής λειτουργίας.

5-3.5. Αποδιαμόρφωση (Demodulation)

Αποδιαμόρφωση, καλείται ο διαχωρισμός του σήματος χαμηλής συχνότητας (διαμορφώνον) απo το σήμα υψηλής συχνότητας (φέρον).

Το φέρον σήμα έχει εκτελέσει τη μεταφορά της πληροφορίας από τον πομπό στο δέκτη και δε χρειάζεται άλλο. Πρέπει να ξεχωρίσει από το σήμα της πληροφορίας και να απομακρυνθεί.

Η αποδιαμόρφωση είναι το αντίθετο της διαμόρφωσης. Έτσι κάθε κατηγορία διαμόρφωσης έχει και την αποδιαμόρφωσή της.

Φώραση (Detection) AM

Η φώραση AM πραγματοποιείται με μη γραμμικά στοιχεία, όπως διόδους τρανζίστορ κλπ.

Στο σχήμα 5.19 φαίνεται ένα κύκλωμα φώρασης με δίοδο, καθώς και οι κυματομορφές του σήματος στην είσοδο του, αμέσως μετά τη δίοδο και την έξοδό του.

Η δίοδος αποκόπτει τις αρνητικές ημιπεριόδους του διαμορφωμένου IF σήματος που φθάνει στην είσοδο του κυκλώματος. Το κύκλωμα που ακολουθεί είναι ένα φίλτρο ΧΣ, δηλαδή επιτρέπει τη διέλευση των ΧΣ και οδηγεί στη γη την IF.
Σχήμα 5.19. Κύκλωμα φώρασης και κυματομορφές της.

Για να παίξει το ρόλο που αναφέρθηκε το κύκλωμα R,C1, θα πρέπει οι τιμές των στοιχείων να είναι τέτοιες, ώστε η σταθερή χρόνου, τ = RC να είναι πολύ μικρότερη από την περίοδο του σήματος IF.


TIF << τ << Tm


Η συχνότητα IF είναι υψηλή συχνότητα συγκριτικά με τις συχνότητες του σήματος, π.χ. Στα FM του ραδιοφώνου είναι 10,7MHz, ενώ οι ακουστές συχνότητες δεν ξεπερνούν τα 20KHz.

Η χωρητική αντίσταση του πυκνωτή ZC = 1 ωC είναι πολύ μικρότερη στην υψηλή συχνότητα, δηλαδή ο πυκνωτής δεν προλαβαίνει να φορτιστεί και να εκφορτιστεί στη συχνότητα IF. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η συχνότητα αυτή να διαρρέει στη γή.

Τα αντίθετα συμβαίνουν με τις ΧΣ του σήματος. Ο πυκνωτής έχει μεγάλη αντίσταση και εμποδίζει τη διαρροή τους στη γη, δηλαδή παρακολουθεί τις αυξομειώσεις των κορυφών του ημιανορθωμένου σήματος, οι οποίες αποτελούν το σήμα ΧΣ.

Το κύκλωμα της φώρασης AM ποιοτικά είναι ίδιο με το κύκλωμα της απλής ανόρθωσης. Η συχνότητα όμως των δύο διεργασιών είναι πολύ διαφορετική. Στην ανόρθωση η συχνότητα είναι πολύ μικρή, π.χ. του δικτύου 50Hz, ενώ στη φώραση είναι οι πολύ υψηλότερες IF συχνότητες.

Αποδιαμόρφωση FM

Το βασικό πλεονέκτημα της FM είναι, ότι, το σήμα μπορεί να απαλλαχτεί από τα παράσιτα που μεταφέρει, οπότε επιτυγχάνεται υψηλή πιστότητα στη λήψη. Για το λόγο αυτό, το σήμα μετά τον ενισχυτή ενδιάμεσης συχνότητας (IF) οδηγείται στον περιοριστή (Limiter), ο οποίος ψαλιδίζει τις κορυφές του και τις φέρνει στο ίδιο ύψος. Το σήμα απαλλαγμένο από τα παράσιτα οδηγείται στο φωρατή ο οποίος στην περίπτωση της FM είναι γνωστός ως διευκρινιστής (discriminator). Πολλές μέθοδοι έχουν χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς για την αποδιαμόρφωση FM. Η αρχή λειτουργίας της μπορεί να γίνει κατανοητή με την παρακάτω μέθοδο (σχήμα 5.20).

Το σήμα IF οδηγείται σε ένα κύκλωμα παράλληλου συντονισμού RLC, το οποίο μετατρέπει τις μεταβολές της συχνότητας σε μεταβολές του πλάτους. Δηλαδή, μετατρέπει το διαμορφωμένο κατά συχνότητα σήμα σε διαμορφωμένο κατά πλάτος. Στη συνέχεια, με το γνωστό διοδικό φωρατή απαλλάσσεται το σήμα από τη φέρουσα συχνότητα.Σχήμα 5.20. Αρχή λειτουργίας της αποδιαμόρφωσης FM.

Η μετατροπή των μεταβολών της συχνότητας σε μεταβολές πλάτους του σήματος εξηγείται στο παρακάτω (σχήμα 5.21).

Τα σήματα που εφαρμόζονται στο κύκλωμα RLC έχουν το ίδιο πλάτος, αλλά οι συχνότητές τους αυξομειώνονται γύρω από τη φέρουσα συχνότητα fC. Όταν μεταβάλλεται η συχνότητα του σήματος, μεταβάλλεται και το πλάτος του ρεύματος, σύμφωνα με τη γνωστή καμπύλη συντονισμού. Στο πηνίο L επάγεται σήμα, του οποίου το πλάτος μεταβάλλεται ανάλογα με τις μεταβολές της συχνότητας του σήματος FM, επομένως, ανάλογα και με το διαμορφώνον σήμα.

Η δίοδος που ακολουθεί μαζί με το φίλτρο RC ξεχωρίζει το σήμα ΧΣ από τις υψηλές συχνότητες, κατά τα γνωστά από τη φώραση AM. Η παραπάνω μέθοδος δε δίνει ικανοποιητικά αποτελέσματα, γιατί ίσες μεταβολές της συχνότητας του σήματος εισόδου δεν προκαλούν ίσες μεταβολές του πλάτους του σήματος εξόδου. Αυτό οφείλεται στη μη γραμμικότητα της καμπύλης συντονισμού.
Σχήμα 5.21. Μετατροπή των μεταβολών της συχνότητας σε μεταβολές του πλάτους.

Η καλύτερη μέχρι σήμερα μέθοδος φώρασης συχνότητας θεωρείται ο βρόχος κλειδωμένης φάσης (Phase - Locked Loop, PLL). Ο βρόχος αυτός περιλαμβάνει έναν ταλαντωτή ελεγχόμενο από τάση (VCO), ένα φίλτρο διέλευσης χαμηλών συχνοτήτων (Low - Pass filter, LPF) και έναν συγκριτή φάσης, όπως στο σχήμα (σχήμα 5.22).
Σχήμα 5.22. Χρήση του PLL στην αποδιαμόρφωση FM.

Ο συγκριτής φάσης συγκρίνει τις συχνότητες των δύο σημάτων εισόδου και δίνει μια τάση ανάλογη με τη διαφορά φάσης τους. Μπορεί να κατασκευαστεί με αναλογικά ή ψηφιακά κυκλώματα.

Το φίλτρο διέλευσης χαμηλών συχνοτήτων εμποδίζει τη διέλευση των υψηλών συχνοτήτων οι οποίες πιθανόν ανήκουν στις συχνότητες IF του σήματος εισόδου ή στο θόρυβο.

Όταν στην είσοδο του PLL εφαρμοστεί σήμα FM, ο συγκριτής δίνει τάση μεταβαλλόμενη με τον ίδιο τρόπο που μεταβάλλεται και το διαμορφώνον σήμα. Το σήμα αυτό, αφού φιλτραριστεί, είναι εντελώς όμοιο με το διαμορφώνον και έχει λόγο σήμα προς θόρυβο (SN) καλύτερο από τους άλλους φωρατές FM.

Η μελέτη του PLL άρχισε το 1930, αλλά παρά τα πλεονεκτήματά του δεν εξαπλώθηκε, γιατί το κόστος του ήταν υψηλό. Σήμερα κατασκευάζεται ως ολοκληρωμένο κύκλωμα με χαμηλό κόστος και εύκολη εφαρμογή. Γι'αυτό βρίσκει πάρα πολλές εφαρμογές, μεταξύ των οποίων και τη φώραση FM στην οποία χρησιμοποιείται σχεδόν αποκλειστικά.
(Πηγή: http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C123/487/3182,12887/)

Κυριακή, 4 Ιανουαρίου 2015

Σταματούν οι εκπομπές της γερμανικής ραδιοφωνίας στα μακρά κύματα

Η γερμανική ραδιοφωνία σταματά τις εκπομπές στα μακρά κύματα.
Οπως μετέδωσε ο ιστότοπος radiofono.gr, "η αναλογική μετάδοση των ραδιοφωνικών προγραμμάτων της Γερμανικής Ραδιοφωνίας (Deutschlandradio) μέσω μακρών κυμάτων λήγει στις 31.12.2014. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τις συχνότητες 153 kHz και 207 kHz της Deutschlandfunk και η ραδιοφωνική συχνότητα 177 kHz του πολιτιστικού προγράμματος Deutschlandradio Kultur. Με το κλείσιμο των μακρών κυμάτων η Γερμανική Ραδιοφωνία ακολουθεί τις απαιτήσεις της Επιτροπής για τις Οικονομικές Προδιαγραφές (KEF).
Η επιτροπή αιτιολόγησε την έγκαιρη διακοπή της δαπανηρής και αναποτελεσματικής εκπομπής μακρών κυμάτων, λόγω της μείωσης της χρήσης αυτής της τεχνολογίας και της αυξανόμενης ψηφιοποίησης των ραδιοφωνικών εκπομπών, σε προηγούμενες εκθέσεις της. Τα χρήματα που θα εξοικονομηθούν από το κλείσιμο των μακρών κυμάτων της Γερμανικής Ραδιοφωνίας Γερμανία θα χρησιμοποιηθούν για την περαιτέρω επέκταση των σύγχρονων δικτύων εκπομπών DAB+".
Πηγή - link: http://www.radiofono.gr/node/4833

Πέμπτη, 1 Ιανουαρίου 2015

Χωρίς μεσαία κύματα η ΕΡΑ Χανίων και η ΕΡΑ Ρόδου

Ο ένας μετά τον άλλον κλείνουν, παρά τις αντιδράσεις, οι δημόσιοι περιφερειακοί πομποί μεσαίων κυμάτων καθώς η ΔΕΗ κόβει την ηλεκτροδότηση. Χωρίς μεσαία κύματα εκπέμπουν το τελευταίο διάστημα η ΕΡΑ Χανίων και η ΕΡΑ Ρόδου παρά το γεγονός ότι από τα μεσαία, ειδικά κατά τις βραδινές ώρες, το σήμα τους έφτανε σε τεράστιες αποστάσεις στο εξωτερικό.
Η ΕΡΑ ΧΑΝΙΩΝ
Από τις 4 Δεκεμβριου 2014 έχει σταματήσει η μετάδοση του προγράμματος της ΕΡΑ Χανίων στα μεσαία κύματα και στη συχνότητα των 1.512 χιλιοκύκλων καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, η ΔΕΗ έκοψε το ρεύμα στον πομπό που τροφοδοτεί και την κεραία στην Σούδα.
Το πρόγραμμα της ΕΡΑ Χανίων συνεχίζει να μεταδίδεται στα FM και στις συχνότητες των 100,6 και 104 Mhz καθώς και στο Διαδίκτυο.
Ωστόσο, επικράτησε προβληματισμός σε εργαζόμενους και αλληλέγγυους μετά την πληροφορία ότι, όπως μετέδωσε η ιστοσελίδα της ERTOPEN,  εδώ και λίγα 24ωρα η ΝΕΡΙΤ υποχρεώνει τη ΔΕΗ να κόβει το ρεύμα στους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΑ.
Το σχετικό δημοσίευμα από τα "Χανιώτικα νέα" εδώ: http://www.haniotika-nea.gr/dei-ekopse-revma-ston-pompo-meseon-tis-era-chanivn/#
Πάντως, από τον Δήμο Χανίων δόθηκε στη δημοσιότητα το ψήφισμα συμπαράστασης προς τους εργαζομένους της αυτοδιαχειριζόμενης ΕΡΑ Χανίων, το οποίο ελήφθη κατά πλειοψηφία με την υπ΄ αριθμ. 1117 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων κατά τη συνεδρίαση της 23ης Δεκεμβρίου 2014. Στο ψήφισμα επισημαίνεται: «Το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων καταγγέλλει και αποδοκιμάζει την επιχείρηση “φίμωσης” των Περιφερειακών Σταθμών της ΕΡΑ, καθώς η ΔΕΗ, έπειτα από σχετική εντολή, προχώρησε στις 4/12/2014 στη διακοπή της ηλεκτροδότησης στον πομπό μεσαίων κυμάτων της ΕΡΑ ΧΑΝΙΩΝ 1512 KHZ.
Ο συγκεκριμένος πομπός ήταν ο τελευταίος εν λειτουργία πομπός μεσαίων στη νότιο Ελλάδα και ο τελευταίος στην Κρήτη, ο οποίος λόγω της μεγάλης του ισχύος, χρησιμοποιείτο ως ραδιοβοήθημα στο λιμάνι της Σούδας και ο φωτισμός της κεραίας του ως ραδιοφάρος για το αεροδρόμιο των Χανίων.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων με το παρόν ψήφισμα συμπαραστέκεται στον αγώνα των εργαζομένων της αυτοδιαχειριζόμενης ΕΡΑ Χανίων και ζητά από την Κυβέρνηση:
Να ανακαλέσει την απόφαση για διακοπή της ηλεκτροδότησης στον πομπό μεσαίων κυμάτων της ΕΡΑ Χανίων.
Να αναλογιστεί τους κινδύνους, που συνεπάγεται η διακοπή της ηλεκτροδότησης του πομπού.
Να διαφυλαχτεί το ιστορικό αρχείο της ΕΡΑ, που φυλάσσεται εντός του κτιρίου, που στεγάζεται η ΕΡΑ Χανίων”. (http://www.haniotika-nea.gr/psifisma-dimotikou-simvouliou-gia-tous-ergazomenous-tis-era-chanion/#).
Η ΕΡΑ ΡΟΔΟΥ
Την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου διακόπηκε η ηλεκτροδότηση στο κτήριο της ΕΡΑ Ρόδου.
Μάλιστα όπως υποστηρίζουν οι εργαζόμενοι η διακοπή ρεύματος έγινε με εντολή του Μεγάρου Μαρίξου, για όλες τις περιφερειακές συχνότητες της ΕΡΑ στην Ελλάδα . Οι απολυμένοι εργαζόμενοι της ΕΡΑ εξακολουθούν να δηλώνουν «παρών» μέσα από τις συχνότητες 93,1 και 92,7 στα fm. Εχει διακοπεί η εκπομπή του προγράμματος στα μεσαία.
Σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας: "Ροδιακή", εδώ: http://www.rodiaki.gr/article/297786/ekopsan-to-reyma-sthn-era-rodoy-gia-na-mhn-ekpempei
Τόσο η ΕΡΑ Χανίων όσο και η ΕΡΑ Ρόδου μετέδιδαν το πρόγραμμά τους μέσα από τα μεσαία κύματα σε τεράστιες αποστάσεις. Υπήρχαν αναφορές λήψεις από χώρες του εξωτερικού. Η ΕΡΑ Χανίων είχε βρεθεί σε λίστα σταθμών με τις συχνότερες λήψης σε μακρινές αποστάσεις.
Στο Youtube υπάρχει βίντεο με καθαρή λήψη της στην Ιταλία.

Το σήμα της Ρόδου είχε φτάσει από τα μεσαία κύματα ακόμα και σε Ιαπωνία και Φινλανδία.
Σχετικά βίντεο έχουν ανέβει στον ιστότοπο Youtube.